Til fagprofessionelle

Denne tekst er stadig under udarbejdelse

Forord

 

Flere børn og unge mistrives i skolen og har et massivt fravær.

Flere børn og unge er gennem årene blevet visiteret videre til special og behandlingsskoler.

Alle børn og unge har drømme og ønsker om at få en uddannelse eller et job.

Gribskov kommune har i budgetaftalen 2023 beslutte at oprette et undervisningstilbud med 2 linjer i regi af ungdomsskolelovgivningen om Heltidsundervisning, som et supplement til Gribskovs specialtilbud. Tilbuddet får i daglig tale navnet Unge-Expressen.

Heltidsundervisningen findes over hele landet på mange ungdomsskoler. De første tilbud blev oprettet i 70érne for elever i 8. og 9.klasse, som også den gang ikke profiterede af folkeskolen.

Ungdomsskolens styrker har altid været, at møde den unge, som det hele menneske med ønsker og drømme om at være en del af et fællesskab, og det er med det mindset og de værdier Unge-Expressen hviler på som grundlag.

Tilbuddet kan skræddersyes, så det altid passer til den ungegruppe der til enhver tid popper op i en kommune.

I Gribskov 2024 er fokus på de mange unge med massiv skolevægring og for unge der vil profitere af mere erhvervsrettet skolegang.

Målet er, at antallet af grundskoleelever i 7.-10.klasse i dette tilbud, skal fastholdes i skolegang og gøres parat til job eller uddannelse.

Alle børn og unge drømmer om, at kunne det alle de andre kan og være en del af et fællesskab, derfor er det Unge-Expressens overordnede mål at understøtte de drømme.

 

Vores Gribskov.

 

Unge-Expressen arbejder ud fra de overordnede målsætninger der er vedtaget i Gribskov kommune.

Alle børn og unge skal opleve, få kendskab til og viden om naturen.

Vi skaber stærke, faglige børnefællesskaber, samtidig med at vi styrker partnerskaber mellem dagtilbud, skole og lokalsamfund.

Vi vil understøtte virksomhedernes synlighed i lokalsamfundet og vi vil udbrede mulighederne for lokale job, fritidsjob og praktik.

Vi møder børn og deres familier med rettidig omhu og god faglighed for at skabe tillid, trivsel og tryghed.

 

Lovgrundlag

 

Gribskov kommune har oprettet heltidsundervisning jvf. folkeskoleloven § 33, som siger:

”Undervisningspligten medfører pligt til at deltage i undervisningen i folkeskolens grundskole eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”

Om Ungdomsskolens heltidsundervisning stk. 3:

Stk. 3. ”Undervisningspligten kan endvidere efter det 7. klassetrin opfyldes ved deltagelse i heltidsundervisning i den kommunale ungdomsskole i henhold til lov om ungdomsskoler samt ved deltagelse i undervisningsforløb i henhold til § 9, stk. 4.”

Ungdomsskoleloven:

3 a. Eleverne på en ungdomsskole, der giver heltidsundervisning på 8. og 9. klassetrin, aflægger folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøver, medmindre skolen har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne. Folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøver afholdes efter de regler herom, der gælder for folkeskolen og dens elever.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om ungdomsskolernes meddelelse efter stk. 1, 1. pkt., herunder om tidsfrister herfor samt om elevers adgang til fritagelse for deltagelse i folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøver.

Stk. 3. Ungdomsskolen skal på sin hjemmeside på internettet offentliggøre oplysning om, hvorvidt den afholder folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøverr, jf. stk. 1, og orientere forældrene herom ved elevens tilmelding til skolen.

Under tilbuddet etableres 2 afdelinger, Fokuslinjen og Erhvervslinjen.

Fokuslinjen er kendetegnet ved elever der er introverte, har massiv skolevægring, social isolation og psykisk sårbarhed.

Erhvervslinjen er kendetegnet ved elever der er ekstroverte og trives i mere fysisk aktivitet, er fagligt udfordrede, skoletrætte, mange nederlag samt er normaltbegavede eller på kanten af normal begavelse. Interesserede elever tilbydes at komme i praktik i 1 måned før en opstart.

 

Målgruppen overordnet

 

Eleverne i Unge-Ekspressen vil ofte være præget af læringsudfordringer, og deres sociale vanskeligheder kan bestå i lavt selvværd, ængstelighed og andre følelsesmæssige vanskeligheder, adfærdsvanskeligheder, social-kognitive vanskeligheder, problemer med selvregulering og andre socio-emotionelle vanskeligheder.

Eleverne vil kunne have forskellige børne- og ungdomspsykiatriske diagnoser, fra tilknytningsforstyrrelser til autisme.

 

Problematikker der kan have fyldt:

Målgruppen afgrænser sig fra unge som er stærkt udadreagerende og behandlingskrævende.

 

Læringsmiljø og tværfagligt samarbejde

 

Eleverne i Unge-Expressen har det til fælles, at de tidligere indsatser i skole og familie ikke har kunne skabe den nødvendige udvikling og trivsel samt det sociale fundament for den unges udvikling. Derfor har de som oftest en følelse af at skolen er svær og en følelse af nederlag med sig. En stor del af eleverne har modtaget begrænset undervisning og faglig læring, idet deres andre problematikker har fyldt. 

I Unge-Expressen ved Gribskov Ungdomsskole arbejdes der ud fra et bredt læringsbegreb, hvor der tages udgangspunkt i at inddrage den enkelte unge, med fokus på det faglige, personlige og sociale som led i den unges uddannelsesparathed og livsduelighed.

I Unge-Expressen arbejdes der ud fra en løsningsfokuseret og nysgerrig tilgang. Samarbejdet mellem skolen, eleven og familien tager udgangspunkt i elevens potentialer, og der arbejdes nysgerrigt for at styrke og åbne elevens opfattelse af sin udvikling mod nye identiteter. Den unge tilbydes et skoletilbud, som tilrettelægges individuelt efter elevens faglige ståsted og potentialer.

De enkelte fag undervises ud fra Fælles Mål jf. folkeskoleloven

Underviserne er organiseret i team i forhold til de forskellige læringsmiljøer, der er på de to linjer og underviser eleverne i tre grundfag: dansk, matematik og engelsk. Dette gælder både elever, der deltager i holdundervisning på skolen og elever, der øver sig på at deltage på hold.

Underviserne samarbejder på tværs om de faglige undervisningsaktiviteter og udveksler samt sparrer med hinanden i forhold til elever, da nogle undervisere godt kan være tilknyttet begge linjer.

Eleverne blandes ikke som udgangspunkt, medmindre der opstår nye muligheder og nysgerrighed for et fællesskab, eller et ønsker om at flytte fra Fokuslinjen til Erhvervslinjen.

Generelt arbejdes der ud fra samme pædagogiske tilgang, som tager afsæt i den enkelte unges ønsker og drømme og ikke mindst mulighed for deltagelse. Derfor er de to linjer opdelt i læringsmiljøer, der passer til den mere indadvendte ungegruppe og den mere udadvendte elevgruppe.

De unge kan derudover supplere deres undervisning med fag i den almene folkeskole der er relevant for den enkelte elevs uddannelsesvej og interesser og ligeledes kan der etableres samarbejde mellem Unge-Expressen og Ungdomsskolens store fagrække af fritidsundervisning.

 

Fokuslinjens formål:

 

 • At løfte elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer
 • At skabe en stabil og tryg skolegang med relations stærke undervisere med høj faglighed
 • At forberede de unge på at kunne komme videre i en ungdomsuddannelse eller job, der tager afsæt i deres forudsætninger og behov
 • At de unge efter endt skolegang kan fortsætte på FGU, STU, HF-inklusion, EUD eller i et job

 

Rammer

 

 • Undervisningen skal foregå i trygge rammer, hvor der både er plads til det fælles og til at kunne trække sig
 • Undervisningen tilrettelægges og gennemføres med forudsigelighed og tydelig kommunikation både visuelt og verbalt, så intet er tilfældigt
 • Der skal altid være mulighed for at kunne afskærme elever, hvis de i perioder har brug for dette.

 

Undervisningen

 

 • Alle elever har mulighed for at afslutte med Folkeskolens Afgangsprøve i minimum dansk, matematik og engelsk.
 • Derudover er det største fokus at træne skolemusklen og tiltro til egne kompetencer. Derfor vil undervisningsaktiviteterne afspejle de unges drømme og ønsker for at blive klar.
 • Ungdomsskolens mange matrikler med meget forskelligt indhold, betyder at undervisningen i perioder vil kunne foregå i et e-sports lokale eller i Makerspace.
 • Tilrettelæggelse af undervisningen skræddersyes med afsæt i den enkelte elev, hvor træningen af både de personlige og sociale kompetencer tænkes ind.
 • Sammen med den unge sættes der overskuelige og opnåelige mål ,der kan indfries i stedet for langsigtede uoverskuelige mål.

 

Erhvervslinjes formål

 • At de unge hjælpes godt i gang med voksenlivet
 • At de unge løftes fagligt med et erhvervsorienteret sigte
 • At deres identitet styrkes ved at blive tilknyttet en arbejdsplads i Gribskov kommune
 • At de unges arbejde med det praksisnære målsættes og dokumenteres til gavn for den unge
 • At vække de unges nysgerrighed for praktisk uddannelse og arbejde

 

Rammer

 • Undervisningen foregår i lokaler, hvor der er plads til fællesskabet om undervisningen 3 dage om ugen
 • De unge har mulighed for at være sammen i mindre grupper og arbejde med projekter
 • Den enkelte unge har mulighed for at være afskærmet, når der arbejdes med at indlære nyt
 • 2 dage om ugen foregår på en arbejdsplads

 

Undervisningen

 

 • Alle elever har mulighed for at afslutte med Folkeskolens Afgangsprøve i minimum dansk og matematik evt. engelsk
 • Arbejdskendskab og arbejdsmiljø er en del af undervisningen med henblik på at kunne begå sig på en arbejdsplads og med et fokus på et fritidsjob
 • Der arbejdes med portfolio metoden som dokumentation for elevernes udvikling af praktiske færdigheder i forbindelse med de 2 dages arbejds- og job træning
 • Ungdomsskolens mange matrikler med meget forskelligt indhold, betyder at undervisningen i perioder vil kunne foregå på en crossbane eller i et køkken.
 • Der arbejdes med faglige, sociale, praktiske og personlige kompetencer i tilrettelæggelsen af undervisningen, hvor disse trænes.
 • Sammen med den unge og i tæt dialog med forældre eller andre vigtige personer, sættes der overskuelige og opnåelige mål der kan indfries i stedet for langsigtede uoverskuelige mål

 

Ordensregler og Anti-mobbepolitik

 

 • For begge linjer gælder, at de overordnede ordensregler og anti-mobbepolitik i Ungdomsskolen, også gælder for Unge-Expressen.
 • Kulturen er stærk i Ungdomsskolen og der er en struktur og faste rammer for sprog og adfærd og respekten for andre der ikke ligner én selv.
 • Derfor omhandler trivselsarbejdet på begge linjer om, at arbejde med egne regler og antimobning sammen med eleverne således at disse er gældende hver dag.
 • Elever der ønsker at deltage i enten Fokuslinjen eller Erhvervslinjen skal have et ønske om at ville samarbejde, også når det bliver svært, hvor en voksen guidning er nødvendig

 

Forældresamarbejdet.

 

 • Forældre er den vigtigste samarbejdspartner, fordi familien ofte har den største indsigt i den unges ressourcer og udfordringer.
 • Derfor inddrager vi altid forældre og evt. andre for altid at være nysgerrig på gode måder at skabe en øget trivsel hos den unge.
 • Vi har en udvidet forælder samarbejde, der er baseret på tillid og god kommunikation.
 • Vi anvender mobiltelefonen i den daglige kontakt og Aula til at gemme aftaler, målbeskrivelser og referater af møder m.m.
 • Udgangspunktet for samarbejdet er, at forældre og den unge har et ønske om at deltage i Unge-Expressen, da det er et mindre indgribende tilbud, hvor hverdagen kan struktureres og tilrettelægges i forhold til den enkelte elev, men med det mål at blive en del af et fællesskab.
 • Forældrene inviteres altid til møde inden opstart, til skole/hjem samtaler og adhoc til møder, når der er brug for det, med fokus på deres barns skoleudvikling

 

Det tværprofessionelle samarbejde

 

 • Udover ovenstående personale er det muligt at tilknytte andre medarbejdere, der deltager i det omfang, der er behov for det i forhold til den konkrete elev eller elevgruppe:
 • Psykolog fra PPR
 • Rådgiver fra Familierådgivningen
 • Medarbejdere fra udførerenheden/ssp
 • Uddannelsesvejleder fra den kommunale ungeindsats


Senest opdateret 04.06.2024 10:05 af SF